RWC Noteikumi

 1. Lai pieteiktos Respecto Winners club klienta kartei, klientam jāaizpilda pieteikuma anketa, norādot tajā nepieciešamos datus un jāiesniedz spēļu zāles personālam. 
 2. Klients tiek reģistrēts klienta karšu lietotāju datu bāzē, pamatojoties uz aizpildīto pieteikumu. 
 3. Lai, spēlējot spēļu automātus, uzkrātu bonusa punktus, izsniegtajai kartei spēles laikā ir jābūt ievietotai spēļu automāta karšu lasītājā. 
 4. Karti aizliegts nodot trešajām personām, kas var būt par pamatu tās un uzkrāto bonusa punktu anulēšanai.
 5. Pārziņiem ir tiesības anulēt karti, ja tiek pārkāpti klientu kartes lietošanas noteikumi.
 6. Klientam ir tiesības apmainīt bonusa punktus pret naudu vai kredītpunktiem.
 7. Klientam ir pienākums apmainīt bonusa punktus pret naudu vai kredītpunktiem, ja klienta kartē uzkrāto bonusa punktu kopsumma dienā ir sasniegusi 190000 bonusa punktus.
 8. Klients vienā darba dienā ir tiesīgs samainīt pret naudu vai kredītpunktiem ne vairāk kā 190000 bonusa punktus. 
 9. Respecto Winners club klienta karte darbojas tikai SIA “Furors” spēļu zālēs, kurās spēļu automāti ir aprīkoti ar Nexio karšu lasītāju, SIA “Furors Cafe” bāros, SIA “GMG Restaurants” restorānos, trauku nomā un banketērijā, kā arī SIA “Furors BF” veikalos.
 10. 12 mēnešu laikā klientam ir iespēja pieteikt 4 mēnešu bonusa brīvdienas, par to iepriekš informējot SIA “Furors” spēļu zāles personālu. Bonusa brīvdienu laikā klienta kartes līmenis netiks mainīts. 
 11. Respecto Winners club klienta kartei var pietekties personas, kuras sasniegušas 18 gadu vecumu.

Personas datu apstrāde

Respecto Winners club klienta kartes

Privātuma politika

 

 1. Personas datu apstrādes Pārzinis:
  • SIA “Furors” (reģ.Nr. 40003171152, jur.adrese. Brīvības iela 186, Rīga), SIA “Furors Cafe” (Reģ.Nr. 40003963896, jur.adrese. Brīvības iela 186, Rīga), SIA “GMG Restaurants” (Reģ.Nr. 40103951291, jur.adrese. Brīvības iela 186, Rīga) un SIA “Furors BF” (Reģ.Nr. 40003963858, jur.adrese. Brīvības iela 186, Rīga) (turpmāk arī – Pārziņi)
  • Pārziņu kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: +371 25480290 un epasts: DatuSpecialists@gmg.lv.
  • Pārziņu kontaktinformācija saistībā ar Respecto Winners club lojalitātes programmu respecto@respecto.lv.

 

 1. Privātuma politika attiecas uz:
  • Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu
  • Privātuma politika piemērojama Respecto Winners club lojalitātes programmas ietvaros saistībā ar personas datu apstrādi.
  • Privātuma politika attiecas uz fiziskām personām, kuri ir Respecto Winners club lojalitātes programmas sastāvā un ir aizpildījuši Respecto Winners club klienta kartes pieteikuma anketu (turpmāk arī – Klienti).
  • Pārziņi rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
 1. Privātuma politika ir
  • Privātuma politika ir Pārziņu dokuments, kas sniedz informāciju par to, kā Pārziņi vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā Klienta personas datus. Klienta personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un caurspīdīgā veidā.
  • Pārziņi ir tiesīgi atjaunot šo Privātuma politiku, kas ir publicēta mājas lapā klondaika.com.
 1. Personas datu kategorijas
  • Pārziņi šīs Politikas 5.punktā noteiktajiem mērķiem apstrādā šādus Klientu personu datus
   • Vārds, uzvārds,
   • dzimšanas datums,
   • telefona numurs, epasta adrese
 1. Personu datu apstrādes mērķi un nolūki
  • Pārziņi apstrādā personu datus, lai
   • identificētu klientu,
   • administrētu bonusa punktu piešķiršanu un aprēķināšanu;
   • mārketinga paziņojojumiem lai informētu Klientu par īpašiem Pārziņu piedāvājumiem, kā arī, lai paziņotu par pasākumiem, atlaidēm, akcijām;
   • apsveiktu dzimšanas dienā
   • administrētu iekšējo grāmatvedību
  • Pārziņi apstrādā personas statistikas datus, lai veidotu tirgus analīzi un uzlabotu sniedzamo pakalpojuma kvalitāti.
  • Pārziņi apstrādā personas datus, lai organizētu un administrētu Pārziņu iekšējo dokumentu apriti un procesus tam nepieciešamā un pietiekamā apjomā.
  • Pārziņi saskaņā ar Klienta piekrišanu ir tiesīgi apstrādāt personas datus sekojošiem mērķiem:
   • Pārziņi apstrādā personas datus, lai sazinātos ar Klientu.
   • Personas dati var tikt nodoti taksometru sabiedrībām, ceļojumu aģentiem, pasākumu organizatoriem un citiem uzņēmumiem, par to iepriekš Klientam sniedzot attiecīgo informāciju.
 1. Personu datu apstrādes tiesiskais pamats
  • Klienta piekrišana.
   • Klients, aizpildot Respecto Winners club klienta kartes pieteikuma anketu, dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei šajā Politikā noteiktajiem mērķiem.
   • Klienta piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot Pārziņiem apstrādāt personas datus noteiktajiem nolūkiem. Klienta piekrišana un piekrišanas atsaukums ir tam saistoša, ja tā tiek sniegta rakstiski vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisku parakstu.
   • Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, ar Pārziņiem sazinoties rakstveidā vai elektroniski. Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā 5 (piecu) darba dienu laikā no saņemtā atsaukuma brīža. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.
  • Pārziņu leģitīmās intereses.
   • Pārziņi ir tiesīgi apstrādāt personas datus tādā apjomā, kāds tiem ir objektīvi nepieciešams šīs Politikas 5.punktā norādītajiem mērķiem un nolūkiem.
    • Pārziņu leģitīmas intereses ir arī personu datu apstrāde, veicot tiešu tirgvedību, izsakot klientiem individuālus piedāvājumus un paziņojot jaunumus.
    • Drošības nolūkos SIA “Furors” apstrādās Respecto Winners club klienta kartes lietotāja fotoattēlu. Minētā apstāde nepieciešama, lai konstatētu, ka Respecto Winners club klienta karti lieto persona, kurai tā ir izsniegta, novērstu Respecto Winners club klienta kartes zādzību u.c. noziedzīga nodarījuma iestāšanos attiecībā pret Respecto Winners club klienta kartes īpašnieku un lietotāju.
    • SIA “Furors Cafe” un SIA “GMG Restaurants” darbinieki pēc Klienta lūguma var izmantot Respecto Winners club klienta kartes pieteikuma anketā norādīto Klienta vārdu,uzvārdu un/vai telefona numuru kā unikālu Klienta identifikatoru. Šī identifikācijas metode izmantojama, ja Klients nevar uzrādīt Respecto Winners club klienta karti, lai to identificētu un piešķirtu attiecīgās atlaides.
    • Tā kā Pārziņi ir Grupas uzņēmumu daļas, Pārziņiem ir leģitīma interese apstrādāt savu Klientu datus, nosūtot tos citiem grupas uzņēmumiem iekšējos administratīvos nolūkos.
   • Normatīvo aktu izpilde.
    • Pārziņi ir tiesīgi apstrādāt personas datus, lai izpildītu ar normatīviem aktiem uzliktos pienākumus, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldību prasījumiem.
 1. Personas datu aizsardzība
  • Pārziņi aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Pārziņu saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
  • Pārziņi rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas Pārziņu vārdā un uzdevumā apstrādā Klienta personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Klienta personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Pārziņu deleģējumam un normatīvo aktu prasībām. Sadarbības partneriem nav atļauts apstrādāt Klienta personas datus saviem nolūkiem.
  • Pārziņi nenes atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no Pārziņiem, piemēram, Klienta vainas un/ vai nolaidības dēļ.
  • Personas dati netiek nodoti ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas.
 1. Datu subjekta tiesības
  • Piekļūt personas datiem (Klientam ir tiesības lūgt sniegt informāciju, kādi personas dati atrodas pie Pārziņiem).
  • Lūgt labot personas datus (ja informācija ir nekorekta, nepilnīga vai nepareiza, Klientam ir tiesības lūgt labot sniegtos personas datus, sazinoties ar kādu no pārziņiem rakstveidā vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu).
  • Atsaukt piekrišanu (Klientam jebkurā laikā ir tiesības atsaukt savas iepriekš izteiktās piekrišanas veikt personu datu apstrādi). Ja atsaukums ir elektronisks, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, tas sūtāms uz epasta adresi respecto@respecto.lv.
  • Izteikt iebildumus pret datu apstrādi (ja Klients uzskata, ka personas datu apstrāde notiek nekorekti, tam ir tiesības iebilst pret konkrētu personu datu apstrādi).
  • Tikt aizmirstam (Klientam ir tiesības lūgt dzēst savus personas datus no Pārziņu sistēmām, taču dzēšana neattieksies uz gadījumiem, kad noteiktu perosnu datu uzglabāšanu nosaka normatīvie akti).
  • Ierobežot apstrādi (Klientam ir tiesības ierobežot personas datu apstrādi, taču tas var ietekmēt pilnvērtīgu dalību lojalitātes programmā).
  • Veikt datu pārnesamību (Klientam ir tiesības lūgt pārnest iesniegtos personas datus citam pārzinim, pamatojoties uz iesniegumu).
 1. Personas datu apstrādes termiņš
  • Pārziņi apstrādā personas datus tik ilgi, kamēr pastāv viens no šiem aspektiem:
   • Klients atsauc savu dalību Respecto Winners club lojalitātes programmā;
   • Klients neveic aktīvas darbības ar Respecto Winners club klienta karti vismaz 1 (vienu) gadu no brīža, kad Respecto Winners club klienta karte tiek reģistrēta Pārziņu sistēmās (izņemot, ja piemērojas šīs Politikas 9.1.3.punkts);
   • personas datu glabāšanas termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;
   • cik tas ir nepieciešams Pārziņu leģitīmo interešu realizācijai.
 1. Personas datu koplietošana
  • Lai Pārziņi varētu pilnvērtīgi sniegt pakalpojumus, tie var kopīgot Klienta personas datus ar Pārziņu grupas uzņēmumiem un sadarbības partneriem, ar kuriem ir līgumattiecības.
  • Pārziņiem ir jāsniedz Klienta datus tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem vai attiecīgās iestādes informācijas pieprasījuma gadījumā.

Pārziņi izsniegs Klienta personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un konkrētās situācijas objektīviem apstākļiem.