Iekšējie kārtības noteikumi

Definīcijas

 1. Noteikumi – šie noteikumi, ko izdevusi SIA “Klondaika”, reģ. Nr. 40003171152, jur. adrese. Satekles iela 2b, LV-1050, Rīga;
 2. Klondaika – SIA “Klondaika”, reģ. Nr. 40003171152, jur. adrese. Satekles iela 2b, LV-1050, Rīga, struktūrvienība, kur atrodas tās izklaides un atpūtas vieta;
 3. Apmeklētājs – jebkura persona, kura, neskatoties uz to, vai šī persona ir vai nav veikusi jebkādus pirkumus vai pasūtījumus, atrodas Klondaikas telpās.

Noteikumi

 1. Šie Noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz Azartspēļu un izložu likuma 35.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka, lai nodrošinātu normatīvo aktu prasību ievērošanu, azartspēļu organizētājam ir tiesības izdot iekšējās kārtības noteikumus, kas jāievēro azartspēļu vietas apmeklētājiem.
 2. Šie Noteikumi ir obligāti un saistoši ikvienam Klondaikas Apmeklētājam.
 3. Klondaikā aizliegts ienest un lietot ēdienus un/vai dzērienus, kas nav iegādāti Klondaikā.
 4. Jebkuram Klondaikas Apmeklētājam ir tiesības iepazīties ar azartspēļu noteikumiem, tos palūdzot uzrādīt spēļu iekārtu pārraugam.
 5. Azartspēļu automāta bojājuma gadījumā attiecīgais rezultāts uz azartspēļu automāta tiek anulēts.
 6. Apmeklētājam ir pienākums izturēties saudzīgi pret Klondaikas interjeru, mēbelēm, biljarda inventātu, spēļu un azartspēļu automātiem, kā arī citu Klondaikas inventāru. Apmeklētājs tos nebojā un neremontē. Ja konstatēts kāds no iepriekš minētajiem gadījumiem, Apmeklētājam ir pienākums nekavējoties par to informēt jebkuru Klondaikas personālu.
 7. Apmeklētājam ir pienākums Klondaikā ievērot vispārpieņemtās sabiedrības kārtības normas, cienīt un netraucēt citus Klondaikas apmeklētājus un to privātīpašumu. Nepieciešamības gadījumā Apmeklētājam jāvēršas pēc palīdzības pie jebkura Klondaikas personāla.
 8. Apmeklētājam jāciena Klondaikas personāls. Apmeklētājs nedrīkst aizskart tā cieņu un godu.
 9. Apmeklētājam ir pienākums uzrādīt personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecība (ID karte), ja to pieprasa jebkurš no Klondaikas personāla. Jebkuram Klondaikas personāla darbiniekam, ja tam rodas šaubas par uzrādītā dokumenta īstumu vai jebkurā citā gadījumā, ja Apmeklētājs traucē citu personu mieru un sabiedrisko kārtību kopumā, ir tiesības lūgt Apmeklētājam nekavējoties atstāt Klondaiku.
 10. Personām, kas nav sasniegušas 18 gadu vecumu, nav atļauts atrasties Klondaikas spēļu zālē un bārā, kā arī iegādāties tur alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus un enerģijas dzērienus.
 11. Drošības nodrošināšanas nolūkos Klondaikā tiek veikta videonovērošana. Par jebkuru zaudējumu, kas radies Apmeklētāja vainas dēļ, atbild civiltiesiskā kārtībā.
 12. Apmeklētājam ir atļauts smēķēt tikai tam paredzētajās vietās.
 13. Apmeklētājam aizliegts iet telpās, kas nav paredzētas Klondaikas apmeklētājiem, veikt foto un video ierakstus.
 14. Klondaika neatbild par Apmeklētāju piederošo īpašumu (lietām un piederumiem), kurus Apmeklētāji bez uzraudzības atstāj Klondaikā.
 15. Evakuācijas gadījumā Apmeklētājs izpilda Klondaikas personāla norādes.
 16. Jebkuram no Klondaikas personāla ir tiesības izraidīt jebkuru Apmeklētāju vai Apmeklētāju grupu no Klondaikas telpām jebkāda iemesla dēļ. Klondaikas darbiniekiem ir tiesības neielaist Klondaikas telpās jebkuru Apmeklētāju vai Apmeklētāju grupu.
 17. Šie Notiekumi stājās spēkā to apstiprināšanas dienā un ir spēkā neierobežotu laiku.
 18. Saistībā ar šo Noteikumu izpildi un piemērošanu iespējams sazināties ar Klondaikas kontaktpersonu: tel.+37167271530.